Algemene voorwaarden

Bij deelname aan een workshop, het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het werk, yogales of privéles bij Leela Yoga by Belle verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

ANNULERING/OPZEGGEN
• Indien een workshop of privéles binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie volledig in rekening gebracht. Tot aan 48 uur voor de workshop of privéles kan de afspraak kosteloos worden verzet. Indien geen alternatieve datum voor de workshop of privéles wordt gekozen, wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

• Bij annulering van het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het werk binnen twee weken voorafgaand aan de start van het programma, wordt 50% van de kosten van de overeenkomst in rekening gebracht bij de opdrachtgever/deelnemer. Bij annulering van het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het werk tot aan twee weken voorafgaand aan de start van het programma, kan de dienst kosteloos worden geannuleerd.

• Workshops en yogalessen zijn onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent als gevolg van overmacht, kan een les komen te vervallen of worden verplaatst naar een andere datum. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld of wordt gezorgd voor gelijkwaardige vervanging door een gekwalificeerde (yoga)docent.

• In geval van annulering van een van de diensten vanuit Leela Yoga by Belle zullen de kosten worden gerestitueerd.

TARIEVEN
• De tarieven zijn te vinden op de site: www.leelayoga.nl. De tarieven zijn exclusief omzetbelasting van 21%.

• Leela Yoga by Belle behoudt zich het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail. De actueel geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.

BETALING & BANKREKENINGNUMMER
• Betaling van deelname aan een workshop of privéles dient uiterlijk één werkdag voordat de dienst aanvangt te zijn voldaan.

• Het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het werk wordt betaald door middel van factuur op een gezamenlijk te overeenkomen tijdstip, waarbij betaling van 50% van het totaalbedrag vóór aanvang van het programma gedaan dient te worden.

• Bij het uitblijven van, of niet-tijdige, betaling heeft Leela Yoga by Belle het recht om op de opdrachtgever/deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen en is Leela Yoga by Belle gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

• Gelden kunnen worden overgemaakt op rekening NL92 BUNQ 2064 2576 40 t.n.v. Leela Yoga by Belle Jansen onder vermelding van het factuurnummer. Indien geen factuurnummer voorhanden is, kan in de omschrijving de naam van de cursus/workshop of cursist worden opgegeven.

• Leela Yoga by Belle staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69384304.

AANSPRAKELIJKHEID
• Leela Yoga by Belle zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Deelname aan een workshop, het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het werk, yogales, of privéles verzorgd door Leela Yoga by Belle doet de opdrachtgever/deelnemer altijd op eigen risico.

• Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan een workshop, het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het Werk, yogales of privéles te worden gemeld aan Leela Yoga by Belle. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.

• Leela Yoga by Belle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard aan deelnemers, opgedaan tijdens of na de workshop, het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het werk, yogales of privéles. Leela Yoga by Belle biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met de gekozen activiteit begint als je er niet zeker van bent of het verantwoord is of als je niet helemaal gezond bent.
  • Als je een blessure hebt, zwanger bent of een lichamelijk ongemak hebt, meld dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
  • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op. Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de yoga-oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

• Leela Yoga by Belle is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.

YOGALESSEN
• Leela Yoga by Belle stelt yogamatten en yogablokken ter beschikking voor gebruik tijdens de activiteiten. Deelnemers worden geacht met zorg en waardering om te gaan met deze spullen.

• De (lichamelijke) integriteit van de deelnemer dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd.

• Leela Yoga by Belle behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals hierboven genoemd, niet naleven de toegang tot de activiteiten van Leela Yoga by Belle te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden zonder restitutie.

PERSOONSGEGEVENS
• Leela Yoga by Belle verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Leela Yoga by Belle gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht. Leela Yoga by Belle geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit door aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
• Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

• Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, het 6-weekse of 12-weekse programma Yoga op het werk, yogales, of privéles, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij Leela Yoga by Belle zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator, zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

LEELA YOGA | AMSTERDAM
 06 34 78 51 10 | INFO@LEELAYOGA.NL

KvK: 69384304|BTW: NL002192404B80|Algemene voorwaarden|Privacyverklaring